Regulamin

Regulamin serwisu wolsztynskiematerace.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego wolsztynskiematerace.pl, działającego pod domeną wolsztynskiematerace.pl, prowadzonego przez  Artur Zygalski Art.-Medic ul.słoneczna 5 64-212 Siedlec NIP 9231602169 .

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

1.2. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Sprzedającego usług świadczonych drogą elektroniczną oraz przesyłania informacji handlowych.

1.3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu wolsztynskiematerace.pl”

b) Utwór – plik lub informacja, która spełnia przesłanki utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku,

c) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego, którego oferta dostępna jest pod adresem wolsztynskiematerace.pl,

d) Sprzedający – Artur Zygalski Art.-Medic ul.słoneczna 5 64-212 Siedlec NIP 9231602169 .

 

e) Konto – baza, która zawiera dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień oraz historię zamówień.

f) Klient – podmiot, który prawidłowo zarejestrował się w Serwisie zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.

g) Koszyk – element Sklepu, przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia. Szczegóły te dotyczą: ilości zamawianych Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.

h) Produkt – wszelkie towary sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu,

i) Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Rejestracja

3.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

3.2. Wymaganie techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu:

a) dostęp do sieci Internet,

b) przeglądarka stron WWW (rekomendowane są najnowsze wersje wszystkich przeglądarek),

c) posiadanie adresu e-mail.

3.3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Sprzedającego jest łączne spełnienie przez potencjalnego klienta dwóch warunków:

a) prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu,

b) potwierdzenie rejestracji poprzez aktywację Konta.

3.4. Potencjalny klient wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, iż:

a) podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. Warunki i czas realizacji zamówienia

4.1. Potencjalny klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje Produkty do Koszyka. Po dodaniu Produktu automatycznie przenoszony jest do Koszyka.

4.2. Przeniesienie Produktu do Koszyka nie jest tożsame z rezerwacją Produktu w sposób uniemożliwiający jego zakup innym Klientom. Produkt zarezerwowany jest w momencie wybrania opcji „Przejdź do płatności”.

4.3. W Koszyku potencjalny klient może przeglądać dodawane przez siebie Produkty oraz skalkulować koszt całego zamówienia. Może edytować ilości Produktów w koszyku oraz usuwać te, którymi nie jest już zainteresowany.

4.4. Po wyborze w panelu Koszyka opcji „Przejdź do płatności” potencjalny klient może przystąpić do zawierania umowy sprzedaży poprzez:

a) Zalogowanie się na istniejące już Konto – Klient proszony jest o podanie danych niezbędnych do zalogowania (login i hasło),

b) Dokonanie rejestracji poprzez stworzenie Konta – potencjalny klient podaje dane, które są wymagane do stworzenia Konta (opcja „Zarejestruj się”),  następnie Klient wskazuje informacje niezbędne do zrealizowania zamówienia (sposób płatności oraz sposób dostawy). W każdym przypadku Klient ma również możliwość zaznaczenia, czy chce otrzymać fakturę VAT.

4.5. Wyłącznie wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji uprawnia Klienta do złożenia zamówienia. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sprzedającym w ilości i za cenę wskazaną w podsumowaniu zamówienia w Koszyku.

4.6. Wysyłka następuje po zaksięgowania wpłaty za zakupiony przez Klienta Produkt. Czas wysyłki uzależniony jest od rodzaju produktu, zgodnie z indywidualną informacją, widniejącą na karcie produktu. Przeważnie 5-18 dni roboczych.

4.7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy,

b) niedostarczenie Produktu lub opóźnienie jego dostarczenia, jeśli wynika ono z działania siły wyższej, min: stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, niezapowiedzianego strajku dostawców (firmy kurierskiej).

5. Zmiany w zamówieniach

5.1. Zmiany w zamówieniu obejmujące dane do wystawienia faktury VAT lub samego adresu Klienta, na który ma zostać przesłana paczka, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania.

5.2. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 1, możliwe są poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sprzedającym pod nr 601-834-387  lub mailowo na adres biuro@materace-viscotherapy.pl Zmiany będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta.

6. Ceny Produktów, promocje i koszty przesyłki

6.1. Ceny Produktów w ofercie Sprzedającego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy Produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych Produktów i ponosi je Klient.

6.2. Ceny widocznie na stronie internetowej Sklepu jak również opisy Produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w wysokości wskazanej w Koszyku do realizacji przez Sprzedającego. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) przedstawiana jest Klientowi przed finalizacją zamówienia.

6.3. Aktualne informacje na temat promocji, kodów rabatowych oraz programu lojalnościowego publikowane są na stronie Sklepu.

6.4. Zdjęcia Produktów na stronie Sklepu są jedynie przykładowe. Przeglądając zdjęcia należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sprzedającego m.in. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.

6.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

7. Forma za płatności zamówienia

7.1. Zapłatę za zamówiony Produkt można dokonać:

a) Przelewem bankowym na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe, lub raty bankowe dostępne na stronie po wcześniejszej autoryzacji banku i pozytywnej decyzji kredytowej

b) Za pośrednictwem systemu transeruj.pl , który umożliwia dokonanie płatności elektronicznej i kartami płatniczymi.

c) Za pobraniem – opłata za zamowiony towar przy odbiorze po wcześniejszej zaliczce min. 200zł na konto przelewem tradycyjnym

7.2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione Produkty, Sprzedający zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na wskazane przez Klienta konto bankowe.

8. Rękojmia

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt sprzedany przy użyciu Sklepu ma wady fizyczne lub wady prawne, o ile Klient nie wiedział o wadach w momencie zawarcia umowy.

8.2. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta będącego konsumentem, tj. osobą fizyczną, która nabyła Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą:

a) Jeżeli Produkt jest niezgodny z jego opisem na Stronie(dot. np.wymiarów itd), Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

b) Jeżeli Sprzedający, który otrzymał od kupującego żądanie określone w pkt. 8.2. nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

c) Jeżeli Klient z przyczyn określonych w punkcie 8.2., nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia,

d) Sprzedający jest zwolniony z rękojmi, jeśli od wydania Produktu Klientowi minęły dwa lata lub Klient zgłosił wadę Sprzedającemu ponad dwa miesiące od jej wykrycia,

8.3. W przypadku wad Produktu nabytego przez Klienta niebędącego konsumentem:

a) Jeżeli Produkt ma wady, Klient ma obowiązek zawiadomić o nich Sprzedającego, po czym może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedającego lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

8.4. Klient zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania Produktu (daty otrzymania przesyłki).. Zwracany Produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży Produktu (paragon i karta gwarancyjna).

a) Testowany Materac Klient może zwrócić w okresie do 14 dnia bezpośrednio do Sprzedającego wraz z dowodem zakupu. W przypadku Materaca o niestandardowych rozmiarach nie ma możliwości zwrotu ,dotyczy to również zamawianych twardości na specjalne zamówienie.

b)  W przypadku zwrotu Produktu Kupujący zobowiązy jest do dostarczenia towaru do producenta w odpowiednim zabezpieczeniu , nie dopuszczalna jest folia typu streth ! i w odpowiednim terminie . Przed wysyłka wymagane jest pisemne odstapienie od umowy kupna  , wysłane na adres firmy w terminie 14 dni od otrzymania towaru a następnie 14 dni na odesłanie towaru w stanie nie zmienionym .

c) Testowany Produkt można zwrócić bezpośrednio do Producenta, lub wymienić na inny.. Jeśli Klient deklaruje chęć wymiany Produktu na inny, o wyższej cenie aniżeli Produkt zwracany, należy zgłosić taką wolę poprzez wypełnienie formularza  na stronie Kontakt. Dodatkowa opłata musi zostać uiszczona na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe. Jeżeli wymiana Produktu dotyczy zamiany na Produkt o niższej wartości, różnica cenowa zostanie zwrócona do 14 dni od otrzymania przez Producenta wymienianego Produktu (chyba, że z ustaleń ze Sprzedającyem wynika inaczej).

d) Testowany Produkt nie podlega zwrotowi, gdy jest w stanie nieużywalności. Stopień zniszczeń oceniany jest przez Producenta.

e) Testowany Produkt nie podlega zwrotowi, jeśli był wykonany wedle właściwości określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

f) Przy zwrocie materaca wymagany jest również zwrot promocyjnych tekstyliów kupowanych wraz z materacem. Jeśli Klient życzy sobie zachować promocyjne tekstylia będzie zobowiązany do dokonania dopłaty za akcesoria zgodnie z obowiązującymi standardowymi cenami produktów na stronie wolsztynskiematerace.pl

9. Warunki gwarancji

9.1. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Producenta Produktu.

9.2. W przypadku Produktu, na który Producent udzielił gwarancji (datą od której obowiązuje gwarancja, jest data wystawienia dokumentu zakupu – fakuta VAT lub paragon), Klient może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji zgodnie z jej treścią. W tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedający jest/ może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedającego.Gwarancja udzielana jest na wady fabryczne nie pokrywa naturalnego zużycia materiału.

Gwarancja 15lat*

*gwarancja podstawowa 5 lat +10 lat ograniczonej tj. reklamując materac w 6 roku (przy uzasadnionej reklamacji), klient wnosi 35% udziału własnego ceny i w każdym kolejnym 10% do max 90% ceny którą zapłacił .

9.3. Przy reklamacjach koszt transportu pokrywa kupujący.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b) szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami,

c) przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Sprzedającego.

10.2. Na stronie Sklepu mogą być wyświetlane reklamy podmiotów trzecich w stosunku do Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odsyłają linki zawarte w reklamach.

10.3. Sprzedający zwraca uwagę, że Sklep zawiera Utwory chronione prawem autorskim. Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Sprzedającemu oraz podmiotom trzecim.

10.4. Umieszczanie przez Klientów treści bezprawnych jest zakazane. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opinie zamieszczane pod Produktami. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do moderowania, skracania lub usuwania komentarzy naruszających obowiązujące przepisy prawa, a także powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (np. komentarze wulgarne, nawołujące do nienawiści rasowej etc.).

10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

10.6. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedający są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.05.2011 r.

10.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje zarejestrowanych Klientów w formie mailowej na minimum 14 dni przed planowanym wejściem zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy poprzez skasowanie swojego Konta.

10.9.

W dniu  25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje o ochronie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  dalej RODO).
W związku z powyższym jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest ART-MEDIC Artur Zygalski ul.słoneczna 5 64-212 Siedlec. Kontakt dotyczący przetwarzania i ochrony danych osobowych na adres e-mail:biuro@materace-viscotherapy.pl
2.    Dane zbierane są w celach marketingowych, w celu obsługi i realizacji zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych, oraz w celach windykacji nieopłaconych faktur zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
3.    Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
W każdej chwili przysługuje Państwu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych, po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba, że będą uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
4.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2
5.    Dane udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu podmiotom , którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi, przekazujemy:
– podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz zapewniającym Administratorowi obsługę techniczną/serwisową
– instytucjom upoważnionym z mocy prawa
– podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, operatorom płatności internetowych i kart płatniczych
6.    Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8.    Państwa dane osobowe uzyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł takich jak internet.
9.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przez przepisy prawa a w przypadku wyrażenia zgody lub prawnego uzasadnienia do momentu przesłania prośby o usunięcie danych.